40-49

Shamati 42.

Mit jelent az ELUL (az ELUL egy rövidítés arra a versre: “Én
a szeretőmé vagyok, és a szeretőm az enyém”) rövidítés a munkában
Hallottam Elul hónap 15.-én. 1942 Augusztus 28.-án
Annak érdekében hogy mindezt megértsük, számtalan más dolgot is meg kell értsünk:
1. Mi a lényege a Királyságnak, emlékképeknek, a kos szarvának, és mi a jelentése annak
amit bölcseink mondtak, “Nullázd le magad az Őakarata előtt, hogy Őis lenullázza az Ő
akaratát a te akaratod előtt”.
2. Bölcseink szavait, “A gonoszt – azonnal halálra, és az igazt – azonnal az életre”.
3. Azt a verset, “Gerson fiai: Libni és Simei”.
4. A Szent Zohár szavait, “A Yod egy fekete pont melyben semmi fehér nem található”.
5. Hogy a felsőMalchut-ja az alsó Keter-jévé válik.
6. Mit jelent az, hogy a boldogság tanúskodik arról hogy vajon a muka teljességben
történik-e.
Mindezek a dolgok vonatkoznak az Elul hónapjában történőfelkészülésre.
Hogy megértsük mindazt ami fennt említve lett, meg kell értsük a teremtés célját, melyről
az lett mondva, hogy Őjót akar cselekedni az Őteremtményeivel. És a Tikkun (korrekció)
miatt, hogy ne létezzen a “szégyen kenyere”, egy Cimcum (megszorítás) lett létrehozva.
És a Cimcumból terjedt ki a Maszach (Szűrő), mely által a megszerzési edények
átfordultak adakozó edényekké.
És amikor az edények felkészülnek arra hogy képesek legyenek az adakozás szándékára,
a teremtmények számára előkészített rejtett és drága Fény azonnal megtölti az edényeket.
Mindez azt jelenti, hogy a személy megkapja mindazt a boldogságot és élvezetet mely ki
lett gondolva a teremtés alapgondolatában, azaz hogy Őjót cselekedjen az Ő
teremtményeivel.
Ezzel képesek vagyunk interpretálni ami írva lett, “Nullázd le magad az Őakarata előtt”,
azaz hogy nullázzuk le a bennünk levőmegszerzés iránti vágyat az adakozás iránti vágy
előtt, mely a Teremtőakarata. Ez azt jelenti, hogy a személy visszavonja önszeretetét az
Isten szeretet érdekében. Ez van úgy nevezve, hogy “a személy lenullázza magát a
Teremtőelőtt”, és ez van Dvekut-nak (összeolvadásnak) nevezve. Ezek után a Teremtő
már képes a személy megszerzés iránti vágyán belül ragyogni, mivel az korrigálva lett és
felvette a “megszerués az adakozás szándékával” formáját.
Ez a jelentése annak, hogy “hogy Őis lenullázza az Őakaratát a te akaratod előtt” Ez azt
jelenti, hogy a Teremtőlenullázza saját akaratát, azaz a Cimcum-ot (megszorítást) mely
korábban a formakülönbözőség miatt létezett. Most azonban, amikor a formaazonosság
létrejött, megjelenhet a Fény kiterjedése az alsó vágyán belül, amely korrigálódott az
adakozás szándékával, mivel ez a teremtés célja, hogy Őjót cselekedjen az Ő
teremtményeivel, és most mindez megtörténhet.
Most interpretálhatjuk azt a verset, hogy “Én a szeretőmé vagyok”. Ez azt jelenti hogy
azáltal hogy “Én” lenullázom megszerzés iránti vágyamat a Teremtőelőtt, olyan formán
hogy az teljesen csak adakozik, akkor az eléri azt, hogy “és a szeretőm az enyém”. Ez
azt jelenti hogy az Én szeretőm, azaz a Teremtő, az “enyém”, Őátadja nekem azt a
boldogságot és élvezetet ami benne van a Teremtés Alapgondolatában. Ezáltal ami
korábban rejtve és megszorítva volt, most az Arc felfedettségévé vált, mivel most a
teremtés célja fel lett fedve, mely az hogy Őjót cselekedjen az Őteremtményeivel.
Tudnunk kell hogy az adakozás edényei vannak YH-nak (Yod, Hey) nevezve a HaVaYaH
(Yod, Hey, Vav, Hey) névből, melyek színtiszta edények. Ez a jelentése annak, hogy
“Mindazok aki megkapnak, azt a tisztább edényekben kapják”. Ebben az állapotban a
személy meg van jutalmazva azzal, hogy “és a szeretőm az enyém”, és Őátadja a
bőséget neki, azaz a személy meg van jutalmazva az Arc felfedésével.
Mégis ennek van egy feltétele: lehetetlen a nyílt felfedést elérni, mielőtt a személy el ne
érné az Achoraim (hátulsó) állapotát, mely az Arc fedettségeként van érzékelve, és hogy ő
azt mondja hogy az ugyanolyan fontos számára mint az Arc felfedettsége. Ez azt jelenti,
hogy a személynek ugyanolyan boldogságban kellene léteznie mintha már elérte volna az
Arc felfedését.
Azonban a személy képtelen kitartani és a rejtettséget olyan magasra értékelni mint a
felfedést, kivéve amikor adakozásban dolgozik. Abban az időben a személy képes azt
mondani, hogy “Engem nem érdekel mit érzek a munka során, mivel csak az fontos
számomra hogy én a Teremtőnek akarok adakozni. És amennyiben a Teremtőúgy érti,
rendezi hogy nagyobb örömét leli ha én az Achoraim formájában dolgozom, akkor én
beleegyezek abba”.
Azonban ha a személyben még mindig megtalálható a megszerzés morzsája, akkor saját
gondolatai támadnak, és akkor nehézzé válik számára hogy higgyen abban, hogy a
Teremtőa világot a “Jó aki csak jót cselekszik” formájában vezeti. Ez a Yod betűjelentése
a HaVaYaH névben, mely az elsőbetű, mely úgy van nevezve, “egy fekete pont, melyben
semmi fehér nem található”, azaz az kizárólag sötétség, és az Arc rejtettsége.
Ez azt jelenti, hogy amikor a személy elérkezik egy olyan állapothoz hogy nem talál
semmilyen támogatást, akkor a személy állapota feketévé válik, mely a FelsőVilág
legalacsonyabb részlete, szintje, és ez válik az alsó Keter-jévé,mivel a Keter edénye
az adakozás edénye.
A Felsőlegalacsonyabb részlete, szintje a Malchut, mely önmagában semmivel nem
rendelkezik, azaz őnem rendelkezik semmivel. És csak ilyen formában nevezhető
Malchut-nak. Ez azt jelenti, hogy amennyire a személy magára veszi a Mennyek
Királyságát – mely az az állapot amikor semmivel nem rendelkezik – boldogan, később
az Keter-ré válik, mely az adakozás edénye, és a legtisztább edény. Más szóval a Malchut
megszerzése a sötétség állapotában később a Keter edényévé válik, mely az adakozás
edénye.
Ez olyan mint a vers, “Mivel az Úr útjai igazak, és az igazságosak azon járnak, míg a
bűnözől azokon elbotlanak”. Ez azt jelenti hogy a bűnözők, akiket a megszerzés iránti
vágyak uralnak, el kell hogy bukjanak, és meg kell roskadjanak terheik alatt amikor
eljutnak abba az állapotba.
Az igazak azonban, azaz azok akik az adakozás formájában vannak, felemelkednek
általa, azaz ők megkapják az adakozás edényeit. (Gonoszként azokat értjük akik szíve
még mindig nem arra van irányozva, hogy az adakozás edényeit megszerezzék, és az
igazak úgy vannak interpretálva mint akik szíve már az adakozás edényeinek
megszerzésére irányul, de még nem képesek arra)
Ez olyan mint ahogy a Szent Zohár írja, hogy a Szent Istenség azt mondta Rashbi-nak
(Rabbi Simon Bar Yochai-nak), “Nincs olyan hely mely elrejthetne engem tőled”, és
ezért jelent meg számára. Ez a jelentése annak amit Rashbi mondott, “ennek
köszönhetően, és az Ővágya felettem van”, és azt “Én a szeretőmé vagyok, és a
szeretőm az enyém”, és akkor őátad a Vav-Hey-nek.
Ez a jelentése annak, hogy “A Név nem teljes, és a trónus sem teljes ameddig a Hey
össze nem olvad a Vav-val”. A Hey van úgy elnevezve, hogy “megszerzés iránti vágy”,
mely az utolsó, és végsőedény, ahol a Vavátad majd a Hey-nek, és akkor az lesz a
végsőkorrekció.
Ez a jelentése annak, hogy “az igaz – azonnal életre”. Ez azt jelenti, hogy a személynek
magának kell mondania melyik könyvbe akarja nevét beíratni. Vajon az igazak könyvébe,
azaz hogy meg akarja kapni az adakozás iránti vágyat, vagy sem. Mivel a személynek
rengeteg megkülönböztetése, véleménye van az adakozás iránti vággyal kapcsolatban,
azaz néha azt mondja, “Igen, meg akarom kapni az adakozás iránti vágyat, de nem vedd
el tőlem teljesen a megszerzés iránti vágyat”. Ehelyett őkét világot akar magának, azaz az
adakozás iránti vágyat is saját élvezetére akarja.
Azonban csak azok, akik megszerzés iránti vágyaikat teljesen adakozás iránti vággyá
akarják változtatni, és semmit nem akarnak saját maguknak megkapni, vannak beírva az
igazak könyvébe. Mindez azért van, hogy a személynek ne legyen helye azt mondani, “Ha
én előre tudtam volna azt, hogy a megszerzés iránti vágyat teljesen vissza kell vonni,
akkor nem imádkoztam volna ezért”, (hogy később ne mondja azt, “Ez nem az amire én
felesküdtem”)
Ezáltal a személynek kétségek nélkül kell kimondania mit ért az alatt, hogy őaz igazak
könyvébe akarja magát regisztráltatni, hogy később ne panaszkodjon.
Tudnunk kell azt, hogy a munkában az igazak könyve és a gonoszak könyve mnd egy
személyben találhatóak. Ez azt jelenti, hogy a személynek választást kell tennie, és
nyilvánvalóan tudnia kell mit is akar, mivel a gonosz és az igaz mind egy azon személyre
vonatkoznak.
Ezáltal a személynek ki kell mondania hogyha az igazak könyvébe akarja magát beíratni,
hogy az azonnal az életre legyen, azaz hogy az Életek Életéhez tapadjon, hogy őmindent
csakis a Teremtőérdekében akarjon tenni. Emellett amikor a személy odajut hogy az
gonoszak könyvébe legyen beírva, ahová azok vannak resgiztrálva akik saját maguk
számára akarnak megkapni, a személynek azt kell mondania hogy oda a halálra legyen
beírva, azaz hogy a maga iránti megszerzés iránti vágy azonnal vissza legyen tőle vonva,
mintha az meghalt volna.
Mégis, néha a személynek kétségei vannak. Más szóval a személy nem akarja azt hogy
megszerzés iránti vágya azonnal vissza legyen vonva tőle. Nehéz számára az a döntés,
hogy egyszer és mindenkorra megszerzés iránti vágyának minden darabkája, utolsó
morzsája is azonnal halálra kerüljön, azaz nem egyezik abba bele hogy összes
megszerzés iránti vágyai benne azonnal le legyenek nullázva.
Ehelyett a személy azt szeretné, hogy a benne levőmegszerzés darabkái fokozatosan és
lassan legyenek benne lenullázva, nem pedig egyszerre, azaz hogy néhány vágyát a
megszerzés edényei működtessenek, míg máskat az adakozás edényei. Ez azt jelenti,
hogy a személy még nem rendelkezik egy határozott, tiszta nézettel.
Egy határozott nézet azt jelenti, hogy egyrészt őazt állítja, az mind az enyém, azaz hogy
az teljesen a megszerzés iránti vágy céljait szolgálja. Másrészt őazt állítja, hogy az mind a
Teremtőcéljait szolgálja, és ez van határozott nézetnek nevezve. Mégis mit tehet valaki,
ha a test nem egyezik abba bele, hogy a személy teljesen a Teremtőt akarja szolgálni?
Abban az állapotban mondhatjuk azt, hogy a személy megtesz minden tőle telhetőt hogy
az mind csakis a Teremtőérdekében legyen, azaz ősegítségért imádkozik a Teremtőhöz,
hogy képes legyen össze vágyát úgy végrehajtani, hogy az csak a Teremtőérdekében
történjen. Ezért van az hogy mi azt imádkozzuk, “Emlékezzél ránk az életért, és írjál be
minket az Élet könyvébe”.
Ezért írja azt hogy “Malchut”, azaz hogy a személy magára vegye annak a fekete
pontnak a részletét melyben semmi fehér nem található. Ez a jelentése annak, hogy
“Nullázd le akaratodat”, hogy a te emléked felemelkedjen Én előttem, és akkor az Ő
akarata le lesz nullázva a te akaratod előtt. Mivel? Egy kürttel (szarvval), azaz az Anya
kürtjével, azaz a dolog a bűnbocsánaton múlik.
Más szóval amennyiben a személy elfogadja a feketeséget, a személynek azt is meg kell
próbálnia hogy mindaz egy tiszteletre méltó módon történjen, és nem egy tiszteletlen
módon. Ez van úgy nevezve, hogy “az Anya kürtje”, azaz hogy a személy azt csinosnak és
tiszteletre méltónak tekinti.
Ennek megfelelelően kell értelmeznünk ami írva lett, “Gerson fiai? Libni és Simei”.
Amennyiben a személy úgy látja hogy ki lett utasítva a munkából, tudnia kell, hogy mindez
Libni (a szó héberül úgy hangzik mint “Lavan” – fehér) maitt van, azaz mivel őkifejezetten
a fehérséget akarja. Más szóval csak amennyiben a személy megkapja a fehérséget, azaz
minden amit tesz az ragyog, azaz a személy jó ízt érez a Tórában és az imában, akkor
hajlandó a személy odafigyelni, meghallani és elkötelezni magát a Tórában és a
parancsolatokban.
Ez a jelentése “Simei”-nek (A szó héberül úgy hangzik mint “Shmi’a” – hallás, meghallás).
Mindez azt jelenti hogy pontosan a “fehérség” formáján keresztül képes a személy
meghallani. Azonban a munka során a személy a feketeség formáját látja, és nem képes
beleegyezni az odafigyelésbe, meghallásba, hogy ezt a munkát magára vegye. Ezáltal a
személyt ki kell utasítani a Király Terméből, mivel a Mennyek Királyságának elfogadása
feltétel nélkül megadással kell hogy történjen.
Azonban amikor a személy azt mondja hogy őcsak azzal a feltétellel hajlandó a munkát
magára venni, hogy abban létezzen a fehér formája, azaz hogy a nap ragyogjon számára,
és abba nem egyezik bele hogy a munka számára a fekete formában jelenjen meg, akkor
ennek a személynek nincsen helye a Király Termében. Mindez azért van, mivel csak azok
vannak beengedve a Király Termébe akik az adakozás szándékával akarnak dolgozni, és
amikor a személy az adakozás szándékával dolgozik akkor nem érdekli hogy mit érez a
munka során.
Ehelyett még abban az állapotban is, amikor a személy a fekete formáját látja, az sem
zavarja meg, ehelyett őcsak azt kéri a Teremtőtől higy megadja neki az erőt arra hogy
képes legyen az összes akadály fölé emelkedni. Ez azt jelenti hogy nem azért dolgozik a
Teremtőnek hogy Őtőle a fehér formáját kapja meg, hanem hogy Őerőt adjon neki hogy
legyőzze az összes rejtettségeket.
Ezáltal azok akik az adakozás érdekében akarnak dolgozni, és állandóan a fehér
állapotában vannak, a fehérség lehetővé teszi nekik hogy foyltassák a munkát. Mindez
azért van mivel amíg a fehérség ragyog, a személy képes akár a saját maga iránti
megszerzés formájában is dolgozni.
Ezáltal a személynek soha nem lesz meg a képessége hogy megtudja vajon munkája
tisztaságban van-e vagy sem, és ez azt okozza hogy soha nem lesz képes megkapni a
Dvekut-ot (összeolvadást) a Teremtővel. Ennek okán a személy megkapja Felülről a
feketeség formáját, és akkor már képes meglátni hogy vajon munkája tisztaságban
történik-e vagy sem.
Más szóval amennyiben a személy képes boldog maradni a feketeség állapotában is, ez
annak jele hogy munkája tisztaságban történik, mivel a személynek boldognak kell lennie
és hinnie kell abban, hogy megkapta az esélyt arra hogy az adakozás szándékával
dolgozzon.
Ez úgy van ahogy azt bölcseink írták, “Mindazok akik kapzsik, mérgesek”. Ez azt jelenti,
hogy az aki elmerült az önmaga iránti megszerzésben mérges, mivel állandóan hiányban
van, ürességet érez. Állandóan kényszerítve van arra hogy beteljesítse megszerző
edényeit.
Azonban azok akik az adakozás útján akarnak járni állandóan boldogságban kell érezniük
magukat. Ez azt jelenti, hogy bármilyen forma is jöjjön felé, a személynek boldognak kell
lennie, mivel nincs szándékában hogy maga számára szerezzen meg.
Ezért mondja azt, hogy bárhogy is történjen, amennyiben a személy valóban az adakozás
érdekében dolgozik, a személynek természetesen boldognak kell lennie hogy megkapta a
lehetőséget arra hogy a Teremtőnek elégedettséget okozzon. És ha a személy úgy érzi
hogy munkája még mindig nem adakozás, ettől függetlenül olyankor is boldognak kell
lennie, mivel maga számára, azt mondja hogy maga számára semmit sem akar. Őboldog
attól hogy a megszerzés iránti vágya nem képes ezt a munkát élvezni és ettől válik
boldoggá. Azonban amennyiben a személy még azt hiszi hogy majd valamit magának is
kap ebből a munkából, akkor ezzel lehetőséget ad a Szitra Achra-nak (Másik Oldal) hogy
az munkájához csatlakozzon, és ez szomorúságot és mérgességet, stb. okoz számára.