És Izrael látta a hatalmas kezet

És Izrael látta a hatalmas kezet

 

185) Itt a hatalmas kézzel, a bal kéz teljessé vált, vagyis a Gevura és valamennyi ujja, a HGT NH. Ez azért van, mert az, benne lett foglaltatva a jobban, mivel minden benne van foglaltatva a jobban, és a jobbtól függ, ahogyan meg van írva, “A jobb kezed Ó Uram,  fennséges hatalmában; A jobb kezed, Ó Uram, összezúzza  az ellenséget”. És bár ez a Gevura-hoz tartozik, mivel az a jobb kéztől függ, ezért annak neve után van elnevezve.

 

186) Mi nem találtunk senki mást, aki úgy megerősítette a szívét a Teremtő előtt, mint Fáraó? De akkor Szíhon és Og nem erősítették meg a szívüket ugyancsak? Ők megerősítették a szívüket Izrael ellen, de nem erősítették meg a szívüket a Teremtő ellen, ahogy Fáraó megerősítette a szívét ellene, mert ő látta a Teremtő hatalmasságát és mégsem vonult vissza.

 

187) Fáraó bölcsebb volt, mint az összes varázslója. Beletekintett minden koronába és a SITRA Achra összes tudásába. Az ő teljes oldalukon, nem látta, hogy Izrael megmeneküléshez jut, és ez nem függött azon koronák egyikén sem. Sőt mi több a Sitra Achra összes felső ereje összeesküdött Izrael ellen, hogy ők ne legyenek képesek kiszabadulni a kezeikből. És Fáraó nem gondolta, hogy van még egy köteléke a hitnek, amely irányítja a Sitra Achra összes erejét. Ez az oka annak is, hogy megkeményítette a szívét.

 

188) A Fáraó csakis a HaVaYaH név ellenében keményítette meg a szívét. Amikor Mózes azt mondta: “Így szól az Úr”, akkor ő megkeményítette a szívét, mert nem találta azt, hogy ez a név, irányítaná a földet összes bölcsességében. Ez az, amiért azt mondta, “Ki az az Úr?”. Utána, amikor a megbánást fontolgatta azt mondta: “Az Úr az igaz”, majd így szólt: “Én vétkeztem az Úr ellen”. Ez a száj, amely így szólt: ” Ki az az Úr? “azt mondta:” Én vétkeztem az Úr ellen. ”

 

189) “Ez mind egy”, ezért azt mondom, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Elmagyarázzák ezt a verset a bölcsességgel. “Ez mind egy” az az “Én galambom, Én szeplőtlenem, ő egy az anyja számára” az a Malchut. Ezáltal, a Teremtő megítéli az ő Dinim-jét alul, és megítéli a Dinim-jét felül mindenkiben.

 

190) Amikor a Teremtő kiváltja az Ő Dinim-jét Ő megítéli az Ő Dinim-jét ebben a Keter-ben, mely Malchut. Akkor meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt” mert az igazak el vannak fogva a gonoszok gonoszságai által, ahogy meg van írva: “És [az Úr] azt mondta az angyalnak, aki elpusztította az embereket” ami azt jelenti, hogy a többségüket vegye magához. Ez az oka annak, hogy Jób azt mondta: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” De nem fejtette ki, hogy ez azokra az igazakra vonatkozik, akik el lettek kapva a gonoszok gonoszságai által. “Ez mind egy”, az Izrael gyülekezete az egyiptomi száműzetésben, akikért a Teremtő ölt az Egyiptomiak között és bosszút állt bennük, amint meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” Végülis ott voltak ártatlanok ugyancsak, akik nem tették Izraelt rabszolgává, akik meg lettek ölve a közöttük levő gonoszokkal együtt.

 

191) Jób csak akkor lett megbüntetve, amikor Izrael kiment Egyiptomból. Jób azt mondta: “Így, minden arc egyenlő, ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Fáraó megszerezte Izraelt, és azt mondta: “Ki az az Úr, hogy én engedelmeskedjem a hangjának?” De én nem támadtam meg őket, és nem tettem semmit, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”, amint meg van írva: “Aki félte az Úr szavát Fáraó szolgái közül” az Jób, mert ez Egyiptomból való kivonulás idejében volt.

 

192) Azok a jégesők, melyek lejöttek az egyiptomiakra, és amelyek Mózes által meg lettek állítva, később bosszút hajtottak végre Józsué napjaiban. A jövőben, a többi is eljön Edom és lányai fölé, amint meg van írva: “Mint azokban a napokban, amikor kijöttetek Egyiptomból, én csodákat mutatok nektek.”

 

193): “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Ennek a versnek a kezdete nem kapcsolódik a végéhez, és a vége nem kapcsolódik az elejéhez. Az elején azt mondja, “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Azután, “És a nép látta az Urat”. De az, hogy “És Izrael látta” az oka annak, hogy “És a nép látta az Urat” és vajon ők nem látták előtte az Urat?

 

Az az idős ember, aki lement a száműzetésbe a fiaival, és átszenvedte a száműzetést magán, és a fiait száműzetésbe vetette, ő látta mindazokat a bosszúkat és mindazokat a hatalmas tetteket, melyeket a Teremtő cselekedett Egyiptomban, amint írva van: “És Izrael látta” ennek jelentése valójában Izrael, azaz Jákob.

 

194) A Teremtő felemelte ezt az idős embert, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd, amint a fiaid kijönnek egy erős nemzetből. Kelj fel és nézd meg a hatalmas tetteket, melyeket a fiaidért tettem Egyiptomban.”

 

195) Amikor Izrael utazott, hogy lemenjen a száműzetésbe Egyiptomba, nagy rettegés és félelem fogta el őt. A Teremtő azt mondta Jákobnak, “Miért félsz, ne félj lemenni Egyiptomba.” Mert meg van írva: “Ne félj,” ez azt jelenti, hogy ő félt.

 

196) Azt mondta neki, én attól tartok, hogy ők elpustítják fiaimat. Ő azt mondta neki: “Én lemegyek veled Egyiptomba.” Azt mondta Neki újra, “attól tartok, hogy én nem leszek megjutalmazva azzal, hogy apáim mellé temessenek, és nem fogom látni a fiaim kimenekülését, és a hatalmas tetteket, melyeket majd Te teszel értük.” Azt mondta neki: ” Én bizonyosan felemellek majd téged. Én felemellek majd téged, és atyáid sírjába leszel eltemetve” és “Én fel foglak emelni téged, hogy lássad a fiaid kimenekülését és a hatalmas tetteket, amelyeket tenni fogok értük. ”

 

197) És azon a napon, amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felhozta Jákobot, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd fiaid kimenekülését, hogy milyen erőket és hatalmas tetteket tettem értük”. Jákob ott volt, és látott mindent, ahogy meg van írva: “És Izrael látta a hatalmas kezet”.

 

198) Ebből megtudjuk, hogy Jákob jelen volt a kimenekülés idejében, amint meg van írva: “És Én kihoztalak téged az Ő jelenlétében, az Ő nagy hatalmával, Egyiptomból”. “Az Ő jelenlétében”, az Jákob, mert Ő az összes pátriárkát odavitte. “És kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”, az Ő jelenléte az Ábrahám, amint meg van írva: “Akkor Ábrahám az arcára zuhant.”

 

199) Ábrahám azt mondta: “születhet-e gyermeke annak, aki száz éves?”. A Teremtő azt mondta neki: “Majd meglátod, milyen sokaság és hány tábor származik tőled.” Amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felemelte mindazokat a törzseket és mindazokat a tízezreket Ábrahámhoz, és ő látta őket, amint meg van írva: “Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”. Mit jelent az, hogy az Ő jelenléte? Ezek a pátriárkák.

 

200): “És Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével” ez Jákob. “Az Ő [hatalmas] erejével” ez Izsák, és a “hatalmas” ez Ábrahám. Ugyancsak, a pátriárkák számára mindig létezik Izrael megváltása, amint meg van írva: “Akkor emlékezni fogok az én Jákobbal kötött szövetségemre, és az én szövetségemre Izsákkal, és az én szövetségemre melyet Ábrahámmal kötöttem, emlékezni fogok, és emlékezni fogok a földre.” A pátriárkák érdemesek a megemlékezésre. De mit jelent az, hogy “És én majd emlékezni fogok a földre”? Ez azért van, hogy Dávidot belefoglalja velük együtt, vagyis Malchut-ot, a földet, amely a Merkava [gyülekezet] a pátriárkákkal, a HGT-tal, akik mindig kiváltják Izrael megmenekülését.

 

201): “És Izrael látta a hatalmas kezet, amellyel az Úr Egyiptomban cselekedett.” A kéz az nem kevesebb, mint a bal kéz öt ujja”. “A hatalmas” azt jelenti, hogy ötöt tartalmaz, hiszen a GAR elveszi a jobb kezet a bal vonallal való integrációtól. És az egyes ujjak megegyeznek egy hatalmas mennyiséggel, és a Teremtő csodákat és hatalmas cselekedeteket végez rajtuk. Ezáltal, minden szint elszakadt a kaszkádszerű leereszkedésétől.

 

202) Az első öt ujjban, amely az első öt csapás, írva van: “És Fáraó szíve megkeményedett”. Amikor ez az öt ujj, – mely a balkézről származik – teljessé vált, Fáraónak nem maradt semmi a tulajdonában, amellyel megkeményíthette volna a szívét. Akkor meg van írva: “És az Úr megkeményítette Fáraó szívét”.

 

203) “És ők hittek az Úrban.” De akkor nem hittek Benne addig? Meg van írva: “És az emberek hittek, és amikor ők meghallották.” Sőt mi több, ők látták az összes hatalmas tettet, amelyet a Teremtő cselekedett értük Egyiptomban. Így mit jelent az: “És ők hittek”? Azt, hogy hittek abban, amit mondott: “És Mózes azt mondta a népnek: Ne féljetek! Csak tartsatok ki és nézzétek az Úr kimenekítését.”

 

204) “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan.” Ugyancsak írva van: “Soha nem fogjátok őket látni, mindörökké”. Látták őket holtan. Ha ez lett volna írva: “Soha többé nem fogjátok őket élve látni:” Én így mondtam volna.

 

205) “A világból még a világig is”: mely a világ felül, és a világ alul. A világ felül, hiszen ott van a kezdete a gyertyák meggyújtásának, mely a Bina, a gyökere minden Mochin-nak. A világ alul, mert ott van a vég, a Malchut, mely befejezi az összes Sefirot-ot, és benne van foglaltatva mindegyikben. És a Gevurot felébrednek az alsók számára az az alatti világból.

 

206) Ebben az alsó világban a Teremtő jeleket ad Izraelnek és csodák történnek számukra. És amikor ez a világ felébred, hogy csodákat végezzen, minden Egyiptomi elsüllyed a tengerben ezen a világon keresztül, és csoda történik Izrael számára ebben a világban. Ezért van írva: “Sosem fogjátok őket élve látni, mindörökké” amíg az a világ fel nem ébred, és ők át lesznek adva annak Dinim-jeinek. És mivel ők át lettek azoknak adva, hogy ítéletet kapjanak, meg van írva: “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tengerparton,” ahogy írva volt, “A világtól a világig.” Pontosan “a világtól” ameddig a világ alul felébred. Akkor meg van írva: “És ők hittek az Úrban és az Ő szolgájában, Mózesben.”

 

 És akkor Mózes énekelt

 

207)Boldog Izrael, mivel a Teremtő jobban vágyik rájuk mint bármely más

nemzetre. És amiatt a hatalmas szeretet miatt melyet irántukban érez,

egy igazság prófétáját emelt számukra, egy lojális pásztort, és jobban

kiváltotta rá a szentség szellemét mint bármely más lojális prófétára,

és őt saját  részesedéséből  vette  elő, abból  a tízedből melyet Jákob

fiaiból  adott  a Teremtőnek,  mely  Levi  törzse.  És  mivel ő a  Teremtő

Levi-je  volt,  a  Teremtő magához  vette  őt,  és  számtalan  koronával

koronázta meg, és a felsőszentelőolajjal szentelte őt fel. És akkor Ő

kiváltotta a szentség szellemét fiaiból a világ számára, és felövezte őt

a hatalmas hit, a Bina selyemövével.

 

208)Amikor  eljött  az  ideje  annak,  hogy  Mózes,  a  lojális  pásztor

leereszkedjen a világba, a Teremtőkivette a szentség szellemét 248

fényben  a  jó  zafír  kő,  a  Malchut  bányájából,  és  beragyogta  azt.

Megkoronázta őt  365  koronával  és  elé  állt,  és  mindenét  amivel

rendelkezett Őrá bízta. És átadta neki a 173 kulcsot, megkoronázta

őt 5 koronával, és mindegyik korona felemelkedik és ezernyi ragyogó

világban  és  rejtett  gyertyákban  ragyog,  a  felső Szent  Király  kincsei

között. A Zohár elmagyarázza azokat a fényeket, melyekkel Mózes lett

megjutalmazva  mielőtt  leereszkedett  volna  a  Földre.  Ismert  hogy

azoknak a fényeknek a rendje, melyeket őkezdetben megkap az VAK

Ros nélkül, Hasszadim GAR nélkül. Később őmegkapja azt a GAR-t

mely Nesama-nak van megkülönböztetve,  majd a Haya-t és  végül  a

Yechida-t. Az  is  ismert,  hogya  248 VAK-nak és  a 365  GAR-nak van

tekintve. A középsővonal fényei vannak kulcsoknak nevezve, mivel a

jobb és a bal vonal nem képes ragyogni, mielőtt a középsővonal meg

nem jelenik és megnyitja őket. Akkor a középsővonal megkapja azon

fények  teljes  mértékét,  melynek  kibocsátást  a  két  felső vonalban

okozta.  Száz  fényt  kapott  a  jobb  vonalból,  azaz  annak  mind  a  tíz

Szfiráját, mivel azok mind a Hasszadim fényei. A bal vonalból, a hol a

Hochma  fénye  található,  csak  hetven  koronát  kap  meg,  és  nem  a

GAR  de  Hochma-t,  ezáltal  abból  hiányzik  harminc.  Azonban  az

integrálódott  a  GAR-ral,  és  azok  csak  háromnak  vannak  tekintve.

Ezért van az hogy ez  összesen 173 kulcs. Később őelmagyarázza a

Mochin de Haya-t. Írva van hogy az öt oldal a HGT NH, és mindegyik

oldal  ezer  világban  ragyog,  melyek  az  AVI  Szfirái,  ahol  mindegyik

Szfira egy  ezernek  felel  meg.  Később őelmagyarázza a Mochin de

Yechida-t, melyek rejtve vannak és beleöltöznek a felsőAba-ba, aki “a

felsőSzent Király”-nak van nevezve, azaz az Arich Anpin fényei, mely

a Yechida.

209)És  akkor Ő keresztül  vitte őt  az  Éden  Kert  összes  fényein,  és

beengedte őt  a  palotába  és  keresztül  vitte őt  összes  seregein  és

táborain. Akkor mindenki megrázkódott és azt mondta, “Távolodjatok

el tőle, nehogy közel kerüljetek hozzá, mivel a Teremtőegy szellemet

ébresztett  fel  a  világok  a  világok  feletti  urakodásra  és  azok

felbőszítésére”. Egy hang jött előés azt mondta, “Ki az aki rendelkezik

mindezekkel a kulcsokkal?” Egy  másik  hang jött  elő és azt mondta,

“Fogadjátok be őt közétek, őaz  aki arra hivatott hogy leereszkedjen

az  emberek  közé. És  a  Tóra,  a  legrejtetteb  az  összes  rejtett  közül,

arra  hivatott  hogy  az ő kezeibe  legyen  adva,  és  hogy  megrázza  a

világot  azon  keresztül  felül  és  alul”.  Abban  az  időben  mindenki

fellélegzett  és  csatlakozott  hozzá. Ők  azt  mondták,  “Te  egy  embert

tettél meg vezetőnkké, mi tűzön és vízen mentünk keresztül”.

210)Abban az időben Mózes szelleme felemelkedett és a Király elé állt. A

nyílt  Mem  (מ)  felemelkedett  és  megkoronázódott  koronáiban,  és Ő

megkoronázta  a  szellemet  325  koronával,  és  a  kulcsokat  kezeibe

helyezte. A Sin (ש) a három pátriárkát jelképezi. Ők koronázták őt meg

a három szent koronában, és a Király összes kulcsait rá bízták, és őt

megbízottnak nevezték ki – hogy őlegyen a Ház  megbízottja. A Hey

(ה) felemkedett és  megkoronázta őt  saját koronáival, és  átvette őt a

Királytól. A felsőtrónus a Chaze de ZA-tól felfelé van, ahol a HGT de

ZA a trónus három lába, és a Malchut a negyedik láb. A trónus maga a

Bina. A Mem, Sin, Hey három betűjében a Mem maga a trónus, a Sin

a trónus három lába, a HGT, és a Hey a Malchut, a negyedik láb. És

Mózes egy Merkava (gyülekezet) volt a középsővonal, a ZA számára.

Mózes  meg  lett  jutalmazva  a  Bina-val,  mivel ő egy  Merkava  volt  a

középsővonal számára, mely döntést hoz  a Bina jobb és bal vonalai

között, mely Bina egy Merkava volt a Király, a ZA számára. És akkor a

Mem,  Sin  és  Hey  három  betűje  átt  lett  adva  számára,  és  a  trónus

felemelkedett  és  megkoronázódott  az  ő fényeiben,  melyek

megjelentek és fel lettek fedve a középsővonalon keresztül, mely az,

hogy “Három jött előaz egyből”. És akkor “Én megkoronázom őt 325

koronával”, ővan az egyben és van megjutalmazva mind a hárommal.

És  az  oka  annak, hogy ő “325 korona”-nak  van  nevezve azokból  a

szavakból származik, hogy “És a király mérge lecsillapodott”. Mindez

azért van, mivel mielőtt a középsővonal döntést hozott volna a Bina

két vonala között, egy vita állt fenn a jobb és a bal vonal között. A 325

döntése által, a vita lecsillapodott. És mivel a 325 volt az egyetlen oka

a  Mochin  de  ZA-nak  melyeket  a  Bina-tól  kap  meg, ő ennél  fogva

azokat  “325  korona”-nak  nevezi.  “És  én  a  kulcsokat  az ő kezeibe

helyezem”  mivel  a  középső vonal  fényei  vannak  “kulcsok”-nak

nevezve. És ők a három vonal, a HGT de ZA a Chaze felett, melyek a

“Trónus három lába”-nak vannak nevezve. És minden Mochin de ZA a

középső vonalon “kulcsok”-nak van nevezve. Az  általános  Nukva de

ZA van “ház”-nak nevezve. És mivel őmegkapta az összes Mochin de

ZA,  ezáltal  egy  megbízottá  vált,  amely  a  házra,  a  Nukva-ra  való

adakozást jelent. Ez  a jelentése annak, hogy a Malchut a Chaze fölé

emelkedik,  hogy ő megkapja  a  három  vonalat,  a  HGT  de  ZA-t,  és

ezáltal a trónus negyedik lábává válik, azaz őmegkapja Mózes lelkét

a Királytól.

211)Amikor az  leereszkedett. Akkor, amikor ők  megkapták a  Malchut-ot,

Mózes  szelleme  leereszkedett  hajókon,  melyek  a  Malchut  hatalmas

tengerán vitorláznak, és a Malchut megkapta azt, hogy felemelje azt a

Királyhoz,  hoy  az  képes  legyen  beöltöztetni  a  ZA-t  azáltal  hogy  a

Hochma ragyogását és a Gadlut állapotát kapja meg tőle. Ugyanígy ő

átadta neki a bal ragyogását onnan – a benne levőhatalmas tengerből

– azaz a bal ragyogását, melyek azok a fegyverek amelyek a Fáraó és

földjének lesújtására szolgálnak. És Shabbatkor és a hónapok elején

őfelemeli őt a királyhoz, a ZA-hoz és akkor neve a Mem, Sin és Hey

írott betűi által ven megnevezve.

212)Abban az  időben amikor ő előjött  hogy leereszkedjen a  földre, hogy

beleöltözzön egy testbe Levi magjából, 425 gyertya lett létrehozva a

király, a  ZA számára, és  425 kijelölt  bevésés  kísérte  el Mózes azon

szellemét  helyére.  Amikor ő kijött  a  világra,  a  Hey,  az  Istenség

beragyogta  arcát  és  a  ház  megtelt  az ő ragyogásával.  Abban  az

időben a Teremtőmagához hívatta őt, “Mielőtt megteremtelek téged a

hasban”. A Tav-Chaf-Hey (425) név egy olyan Maszach Zivug-ján jön

elő,  mely  Maszach  lecsökkenti  a  felső Ruach-ot,  hogy  az  képes

legyen egy testben formát ölteni anyja anyaméhében. Akkor a fénynek

egy  bizonyos  mértéke,  mely  ezen  a  Zivug-on  emelkedik  elő,  van

megkülönböztetve  benne,  és  ez  a  425  gyertya  melyek  a  király

számára  lettek  felállítva.  És  a  lecsökkentés  azon  erői  melyek  a

Maszach-ból  emelkednek  elő vannak  “425  bevésés”-nek  nevezve,

melyek  azzal  lettek  megbízva  hogy  lehozzák  a  szellemet  anyja

anyaméhébe. És miután az  létre lett hozva a megtermékenyülés hét

hónapjában, az Istenség ráragyog.

213)Abban az időben a Teremtőmegölte Egyiptom  kijelölt miniszterét, és

Mózes  és Izrael fiai  meglátták ezt, és  elénekelték dalukat, ahogy az

írva  van,  “És  Izrael  meglátta  az  Egyiptomiakat  holtan.  És  akkor

énekelt Mózes és Izrael gyermekei”.

214)Én beletekintettem mindazokba az áldásokba, melyak által a Teremtő

lett megáldva, és azok mind azzal a szóval kezdődtek, hogy “Akkor”.

“Akkor  Salamon  azt  mondta”,  “Akkor  Józsué  beszéldet  mondott”,

“Akkor Izrael énekelt”. Miért van mindez?

215)Valóban, az  összes csodák, és hatamas tettek melyek Izrael számára

lettek  megcselekedve,  akkor  történtek  amikor  a  szent Atik,  azaz  az

Arich Anpin, ragyogtatta koronáiban a GAR ragyogását, mely a Bina-t

és a Tifferet Malchut-ot visszahozza fejéhez (a Ros de AA-hoz). Azoka

be vannak vésve és írva az Alef betűjébe (א), ahol az Alef szó Yod-ja

(az Alef átlós vonala felett) a jobb vonalat jelképezi, és az  alsó vonal

az Alef betűjében a bal vonalat jelképezi. És a közöttük található vonal

a  középső vonal,  mely  döntést  hoz. A kilyukasztások  a  sötétben  az

Alef-ben  azt  jelentik,  hogy  az  Alef-ben  található  közéspő vonal,

kilyukasztja és lecsökkenti a bal  vonalat – mely  a sötétség – VAK de

GAR-ra,  és  akkor  mind  Hochma-ban,  mind  Hasszadim-ban  ragyog.

És amikor az Alef fénye összekapcsolódik és eléri a Zayin betűjét, a

kard  az  Úr  érdekében megtelik vérrel, mely  a  Malchut  amikor a bal

oldal felé hajlik. És akkor Őcsodákat és hatalmas cselekedeteket hajt

végre, mivel az Alef összeolvadt a Zayin-nal, és ez a dal. A dal ragyog

minden oldal számára, mint a Hochma, mind a Hasszadim számára,

és ez a jelentése annak, hogy “Akkor ők énekeltek”.

216)“Énekelt Mózes”. De azt kellet volna mondania hogy “Mózes énekelt”.

Azonban ez a dolog a jövőre vonatkozik, amikor őteljessé teszi azt az

időt, és teljessé teszi a jövőt, amikor Izrael arra hivatott hogy áldja ezt

a dalt a jövőben. Az  elsőigazak arra hivatottak, hogy egy testben fel

legyenek  élesztve,  és  hogy  elénekeljék  ezt  a  dalt,  már  ők  már

eltávoztak  a felső szintekbe  felül, és  már összekapcsolódtak  az  élet

csokrának egy csomójában, ahogy az írva van, “Akkor énekelt Mózes

és Izrael gyermekei”.

217)“Az  Úr  ismét  kiterjeszti  majd  az Ő kezét  egy  második  alkalommal,

hogy  begyűjtse az  Őnemzetének  maradékait”.  “Hogy  begyűjtse”  az

ahogy  az  írva  van,  “Az  Úr  magához  vett  engem  az Ő útjának

kezdetén”.  Az Ő nemzetének  maradékait”,  azok  az  igazak  közülük,

akik  “maradék”-nak  vannak  nevezve,  ahogy  az  írva  van,  “De  két

ember  maradt  a  táborban”.  Mi  megtanultuk  hogy  miért  vannak ők

“maradék”-nak nevezve. Mindez azért van, mivel a világ csak azokon

létezik  akik  maradványt  képeznek  magukból.  Ezért  van  az  hogy  az

igazak  vannak  “maradék”-nak  nevezve,  a  “maradvány”  szóból  (az

héberül ‘dal’-t is jelent).

218)És ha azt mondanánk, hogy mivel ők  már bele vannak kötve az  élet

csokrába,  és  a  felső élvezetből  részesülnek,  akkor  miért  kellene  a

Teremtőnek őket  ismét  lehoznia  a  földre?  Amikor  mind  azok  a

szellemek  és  lelkek,  melyek  a  legmagasztosabb  szinteken  voltak

megszülettek,  és  kijöttek  a  világba,  a Teremtő lehozta őket  alulra  a

földre.  Ez  még  inkább  így  van  most,  mivel  a  Teremtő ki  akarja

egyenesíteni  azt  ami  elgörbült,  azáltal  hogy  megmutatja  nekik

mindazokat  a  jeleket  és  csodákat,  melyeket Ő megtesz  majd

Izraelnek. És bár ők mind ihazak, mégis írva van, “Mivel nem  létezik

egyetlen igaz sem a földön, mely jót cselekszik és nem követett volna

el  bűnt”.  És  ha  azt  mondanád,  hogy  “Miért  kellene  azoknak

felemelkednie akik a kígyó tanávsa miatt haltak meg?” A válasz  erre

az,  hogy  azok  ugyancsak  felemelkednek  majd,  és  a  Király

tanácsadóivá válnak.

219)Mózes arra hivatott, hogy dalokat énekeljen a jövőben, ahogy az írva

van,  “Mint  azokban  a  napokban  amikor  kijöttetek  Egyiptomból,  én

majd csodákat mutatok neki”. Mózes, aki először látott, ismét látni fog.

Ez  a jelentése  annak,  hogy “Én  mutatok  neki”.  És  akkor,  “És  akkor

énekelt Mózes és Izrael gyermekei”.

220)Ez a királynő, a Malchut dala a Teremtőhöz. Bármely ember, aki ezt a

dalt minden nap elmondja, és abba  szándékát belehelyezi, meg van

azzal jutalmazva, hogy azt elmondhassa a jövőben. Mindez azért van,

mivel  létezik  a  múltbéli  világ  abban,  létezik  a  jövőbeni  világ  abban,

léteznek a hit kötelékei benne, és ott vannak a Messiás Király napjai.

És  az  összes  többi  áldás,  melyeket  a  felső és  az  alsók  mondanak

ezen függenek.

221)Az  éneklés női nemben van (héberül), és a dal férfi nemben van. De

ez  olyan éneklés amikor a királynőáldja a királyt, a  ZA-t.  És  Mózes

azt alulról felfelé mondta, a Malchut-tól a ZA-hoz. Ezért mondja őazt

hogy  éneklés,  női formában. Ő a Teremtőhöz  énekelt, mivel a király

kedves  volt  vele.  Mindazok  az  olajak  és  fények  melyek  ki  lettek

terjesztve,  azokat  a  szent  király  terjesztette  ki  számára  (a  Malchut

számára). Ezért áldotta őt a királynő.

222)Amennyiben ez  a királynőéneke a királyhoz, miért mondja azt, hogy

“Mózes  és  Izrael  gyermekei”?  A  királynőnek  kellet  volna  áldást

mondania.  Valóban  boldog  Mózes  és  Izrael  gyermekei,  mivel ők

tudják hogyan áldják a királyt megfelelőmódon a királynőnek, mivel ő

teljes erejét és hatalmát a királytól kapta meg.

223)“Emelkedjetek,  énekeljetek  az  éjszakában,  az  őrségek  fejénél”.

“Emelkedjetek,  énekeljetek”  az  Izrael  gyülekezete,  a  Malchut.  “Az

éjszakában”  azaz  a  száműzetésben.  Éjszaka  az  amikor  a  Malchut

felébred  és  uralkodik.  “Fejénél”  az  a  Yeszod,  melyet  a  királynő

megáldott. “Az őrségek fejénél” az a Neca és a Hod Ros-a (feje), mely

a Yeszod.

224)Ez  a király Keter-jeinek Ros-a, és a Szium  (végződés). Az Or Yashar

de ZA  kilenc Szfira-jával  kapcsolatban őa befejező, alsó.  És az  Or

Hozer  de  ZA  kilenc  Szfirájával  kapcsolatban,  melyek  alulról  felfelé

ragyognak,  a Yeszod  úgy van tekintve,  mint Keter de  Or  Hozer. És

mivel ez  az Or Hozer Szfiráinak a feje, a szöveg úgy utal rá, mint “az

őrségek feje”. “Az őrségek teteje”-ből hiányzik a Vav (a héber szóból),

mely a Malchut-ot jelképezi. És ez a Yeszod az őRos-a, ahogy az  el

van nevezve, “Az  ágy feje”. És mindez  a szent, felsőkirályban, a ZA

lett mondva, ahogy az  írva van, “Ez  a dal az Úrnak” a Yeszod de ZA-nak.

225)“Ez  a  dal  az  Úrnak”  az  a  folyó,  a  Bina,  mely  kiterjed  Édenből,  a

Hochma-ból. Ez az  a Bina mely kilépett a Ros de AA-ból, melyből az

összes olaj, és  Gadlut, és a ZON-ban és a BYA világaiban található

összes Mochin ered. Ez  evidens abból a szövegből  mely ezt követi,

“Én majd éneklek az  Úrnak”, aki a szent, felsőkirály, a ZA. Ezért nem

az lett írva, hogy “Én éneklek majd Neki”, mivel a korábbi “Az Úrnak” a

Teremtőnek szánt éneklésben a Bina és nem a ZA.

226)A “Mondás” az  számtalan generációra szól,  hogy az  soha ne legyen

elfelejtve általuk. Mindez azért van, mivel bárki aki meg lett jutalmazva

ezzel  az  énekléssel  ebben  a  világban  meg  van  azzal  jutalmazva  a

következő világban  is,  és  meg  van  azzal  jutalmazva  hogy  áldhat  a

Messiás  Király  napjaiban,  Izrael  gyülekezetének  a  Teremtőben  való

boldogságában. Amikor azt írja, hogy “Mondás”, az arra az  időre utal

a  szent  földön,  amikor  Izrael  a  földön  tartózkodik,  azaz

száműzetésben,  azaz  Izrael  üdvözülésekor,  azaz  a  következő

világban.

227)“Én éneklek  majd az  Úrnak”.  “Én  éneklek  majd” mivel ők  a  királynő

érdemeit  ecsetelték.  Ezért  lett  az  írva,  “Én  éneklek  majd”,  egyes

számban. “Az Úrnak” az a szent király, a ZA, ahogy az írva van, “Mivel

Őrendkívül magasztos”, azaz Őfelemelkedett, és meg lett koronázva

az Ő koronáiban,  hogy  kiváltson  áldásokat,  és  erőt,  és  hatalmat  a

mindenben  való  felemelkedésért.  “MIvel Ő rendkívül  magasztos”,

magasztos ebben a világban, és magasztos a következővilágban. Ő

magasztos  abban  az  időben,  olyan  magasztos,  hogy  később  meg

legyen koronázva az Őkoronáiban tökéletes boldogságban.

228)“A lovat és lovasát Őbehajította a tengerbe”. Az alsó uralkodás a ló,

és a felsőuralkodás, melyhez  az  csatlakozik,  a lovas. Mindketten át

lettek  adva  annak  a  hatalmas  tengernek,  és  annak  a  hatalmas

uralkodásnak hogy megbosszulja őket. És a Teremtőnem  hajt végre

bíráskodást  alul,  mielőtt Ő azt  meg nem  teszi  az  ő uralkodásukban

felül,  ahogy  az  írva  van,  “Az  Úr  megbűnteti  a  magasztos  mennyek

urát a magasban, és a föld királyait a földön”.

229)Azon az  éjszakán, egy erőteljes Gevura ébredt fel. Írva van róla, “És

az  Úr  azt  okozta  hogy  a  tenger  visszavonuljon  egy  erőteljes  keleti

széllel egész  éjjel”. Abban  az  időben a királynőazt  kérte  a királytól,

hogy  az  Egyiptomiak  mindazon  sokaságai  alul,  és  azok  minisztere

felül az ő(királynő) kezei közé kerülhessenek. És azok mind át lettek

adva neki, hogy  bosszút álljon rajtuk, ahogy az  írva van, “A lovat és

lovasát Őa tengerbe hajította”. “A tengerbe” jelképezi mind a tengert

felül, és a tengert alul.