Test és lélek

Mielőtt tisztáznám ezt a magasztos témát, fontosnak tartom hogy megjegyezzem, hogy bár az olvasók általában lehetetlennek tartják azt hogy egy ilyen téma tisztázva legyen és közelebb kerülhessen az emberi elméhez, hacsak nem absztrakt, fiilozófiai koncepciókra alapozva, ahogy az általában megszokott ilyen vizsgálatok esetében, attól a naptol kezdve hogy felfedeztem a Kabbala bölcsességét, és magamat ahhoz szenteltem, úgy elvolítottam magam absztrakt filozófiától és annak ágaitól, mint keletet a nyugattól. Minden amit mostantól kezdve írok majd ennél fogva színtisztán tudományos szempontból írom, abszolút precízitással, és hasznos, gyakorlati dolgok egyszerű felismerésén keresztül.
Bár megemlítem szavaikat alább, az csak arra szolgál majd, hogy megmutassa a különbséget a között, melyet az emberi elme szülhet meg, és amit a Tóra és prófécia koncepciói által lehet megérteni, melyek gyakorlati alapokon nyugszanak (ahogy én azt megmutattam “A Kabbala Bölcsességének Esszenciája” írásomban)

Ugyanígy szeretnén teljességében tisztázni a “test” és “lélek” kifejezéseket, ahogy azok valójában értendőek, mivel az igazság és az ép elme az egy és ugyanaz. Mindez azért van mivel az igazság mindenkinek rendelkezésére áll, de csakis a Szent Tóra szellemisége által, és azon eltorzított koncepciók eltávolításával, melyek gyökeret vertek az emberek között. Mindezek elsősorban olyan absztrakt módszerekből lettek kivéve, melyekből a mi Szent Tóránk szellemisége teljesen el lett távolítva.

Három módszer a test és lélek koncepciójára:

Általában azt találjuk, hogy a világban jelenlevő módszerek a test és lélek koncepciójával kapcsolatban három módszerben foglalhatóak össze:

1) A Hit módszere

A hit módszere azt állítja, hogy mindaz ami létezik az a lélek, vagy szellem. Ők abban hisznek, hogy léteznek spirituális objektumok, melyek el vannak választva egymástól tulajdonságaik által. Ezek vannak “emberek lelkei”-nek nevezve, és azok függetlenül léteznek mielőtt egy emberi testbe öltöznének. Később, amikor a test meghal, a halál a lélekre nem vonatkozik, mivel egy spirituális objektum az egy egyszerű objektum, Nézeteik szerint a halál egyszerűen egy objektum részeinek szétválását, szétesését jelenti.

Mindez megtörténhet fizikai objektumok esetében, melyek számtalan alapelemből állnak, melyeket a halál elválaszt egymástól. De a spirituális lélek, mely egy abszolút egyszerű objektum, melyből hiányzik bármilyen komplexitás, nem választható részekre semmilyen módon, mivel ez a szétválasztás megszüntetné létezését. Ezáltal a lélek örökkévaló, és mindörökké létezik.

A test, megértésük alapján, olyan mint egy öltözet a spirituális objektumot beöltöztetve. A spirituális lélek beleöltözik, és felhasználja azt erői megjelenítésére: a jó tulajdonságok és mindenfajta koncepciók megjelenítésére. Ugyanígy a lélek nyújtja a test életét, mozgását, és azt megvédi a károsodástól. Ezáltal a test maga élettelen, mozgásképtelen és semmi mást nem tartalmaz mint holt anyagot, ahogy azt mi megfigyelhetjük amikor a lélek eltávozik belőle – amikor meghal – és az összes életjel, melyet mi az emberi testben megfigyelhetünk, kizárólag a lélek erejének megnyilvánulásai.

2) A Dualitás hívőinek módszere

Azok akik a dualitásban hisznek, azt gondolják, hogy a test egy teljes teremtmény, mely áll, él és fejlődik, és fenntartja létezését minden szükséges körülmények között, Nincs szüksége segítségre semmilyen sppirituális objektumtól létezése fenntartásához.

A két módszer közötti különbség csak a test koncepciójában különbözik. A fiziológiában és pszichológiában elért kiterjedt fejlődésnek köszönhetően ők azt találták, hogy a Felső Irányítás megadta a test gépezetének a gépezeten belül mindazt amire annak életéhez szüksége van. Ez, véleményük szerint, korlátozza a lélek funkcióját a testen belül, annak egyszerűen spirituális témájú koncepciókat és értékeket adva. Ezáltal bár hisznek a dualitásban, együttesen mindkét módszerben, azt mondják, hogy a lélek a test létezésének oka, azaz a test egy következmény a lélekből kiterjedve.

3) A tagadók módszere

A spiritualitást tagadók módszere, akik csak a korporealitást ismerik el. Ezen módszer támogatói teljesen tagadják bármilyen fajta spirituális objektum létezését a testen belül. Ők evidens módon azt is bebizonyították, hogy az ember elméje ugyancsak nem más mint a test terméke, és ők a testet egy elektronikus gépezetként festik le, drótokkal melyek a test különböző részeiből az agyba futnak, és a külvilág dolgaival való találkozóknak megfelelően működnek.

Ugyanígy fájdalmas és élvezetes érzéseiket az agyba küldik, és az agy utasítja a testrészeket arra mit tegyenek. Minden az erre a feladatra épült drótok és zsinórok által működik. A gépezet eltávolítja a testrészeket a fájdalom forrásától és azokat az élvezet felé mozgatja. Ezáltal ezek tisztázzák az ember összes az élet eseményeiből származó következtetéseit.

Ugyanígy amit mi koncepciókként, racionális gondolatokként élünk meg elménken belül, nem mások mint a testen belüli korporeális események képei. És az ember felsőbbsége az állatok felett abból áll, hogy elménk olyan mértékben kifejlett, hogy testünk eseményei agyunkban olyan képekként vannak megjelenítve, hogy mi azokat koncepciókként és racionális gondolatokként éljük át.

Ezáltal az elme és annak összes következtetései nem mások mint termékek, a test eseményeiből kiterjedve. Emellett léteznek a második módszer követői között olyanok, akik teljesen egyetértenek ezzel a módszerrel, de ehhez hozzáadják a spirituális, örökkévaló objektumot, melyet úgy nevezvek, hogy “a lélek, mely beleöltözik a test gépezetébe”. Ez a lélek az ember esszenciája, és a test gépezet csak annak öltözete. Ezáltal mi általános módon bemutattuk mindazt amit az emberi tudomány mindeddig kidolgozott a “test” és “lélek” koncepciójával kapcsolatban

A test és lélek tudományos jelentése Szent Tóránk alapján

Most elmagyarázom ezt a magasztos témát a mi Szent Tóránknak megfelelően, ahogy azt bölcseink elmagyarázták nekünk. Én már számtalan helyen leírtam, hogy bölcseinktől egyetlen szó sem származik, még a Kabbala profetikus bölcsletében sem, mely teóriákra, feltételezésekre alapulna. Mindez azért van mivel az jól ismert hogy az ember természeténél fogva kételkedő, és minden egyes következtetés melyet az emberi elme bizonysonak tart, egy idő után már bizonytalanná válik. Ennél fogva a személy tanulmányaiban megkettőzi erőfeszítéseit, egy újabb következtetést talál fel és tekinti azt bizonyosnak.

De amennyiben valaki valódi tanítványnak tartja magát, akkor egész élete során e körül a tengely körül kőröz megállás nélkül, mivel ami a tegnap bizonyossága a ma bizonytalanságává vált. Ezáltal lehetetlen bármilyen határozott következtetést megállapítani egy napnál tovább.

Felfedett és elrejtett

A mai tudomány megfelelő mértékben megértette azt hogy nem létezik abszolút bizonyosság a valóságban. Mégis, bölcseink erre a következtetésre már több ezer évvel ezelőtt rájöttek. Ezáltal, vallásos dolgokra vonatkozólag ők nem csak hogy óvtak minket és megtiltották azt hogy bármilyen teóriára alapuló következtését levonjunk, de még azt is megtiltották hogy ilyen teóriákból merítsünk segítséget, még akár véleményütköztetés formájában is.

Bölcseink a bölcsességet két részre osztották: felfedettre és rejtettre. A felfedett rész magában tartalmaz mindent amit közvetlen tudatunk által ismerünk, valamint olyan koncepciókat melyek gyakorlati tapasztalatokra alapulnak, a vizsgálat minden segítsége nélkül, ahogy azt bölcseink mondták, “a döntőbírónak csak az áll rendelkezésére amit szemével lát”.

A rejtett rész magában tartalmazza azokat a koncepciókat melyeket mi megbízható emberektől hallottunk, vagy magunk szereztünk meg ezen koncepciók történő általános megértése és érzékelése által. Azonban nem vagyunk képesek eléggé megközelíteni azokat ahhoz hogy egy egészséges elmével kritizáljuk őket, azokat közvetlenül észleljük. És ezt tekintjük “rejtettnek”, ahol azt a tanácsot kaptuk, hogy a dolgokat fogadjuk el “egyszerű hittel”. És minden vallásra vontakozó dologgal kapcsolatban, szigorúan meg lett tiltva számunkra hogy akár csak rátekintsünk olyan dolgokra, mely kiválthatna belőlünk egy vágyat azok vizsgálatára és tanulmányozására.

Mégis ezen “felfedett” és “rejtett” kifejezések nem állandóak, egy bizonyos típusú tudásra alkalmazva, ahogy azt az oktalanok gondolják. Ehelyett ezek csak az emberi tudatra vonatkoznak. Így a személy mindazokra a koncepciókra melyeket már aktuális tapasztaláson keresztül felfedezett és megismert úgy utal mint “felfedett”, és mindarra amit még nem volt képes ilyen módon felfedezni úgy utal mint “rejtett”- re.

Ezáltal a generációkon keresztül, minden ember rendelkezett ezzel a kettős felosztással. A felfedett részt tanulmányozása és kutatása megengedett, mivel az valós alapokon nyugszik, és a rejtett részt tilos akár egy szikrányi vizsgálattal is illetni, mivel a személynek ott nincs valódi alapja.

Megengedett és tiltott az emberi tudományban

Ezáltal számunkra, akik követik bölcseink lábnyomait, nincs megengedve hogy felhasználjuk az emberi tudományt, kivéve azt a tudást mely aktuális tapasztalatok által már bizonyítva lett, és melyek valódiságát semmilyen kétely nem fedi. Ennél fogva nem fogadhatjuk el egyik vallásos alapelvet sem a fennt említett három módszerből, legkevésbé a test és lélek koncepciójával kapcsolatban, mely összességében a vallás alapvető koncepciója és tárgya. Mi csak az élet olyan koncepcióit fogadhatjuk el, melyeket a tudomány olyan kísérletekből nyert melyeket senki sem kérdőjelezhet meg.

Nyilvánvalóan ilyen szintű bizonyítékot lehetetlen találni spirituális dolgokra vonatkozóan, az csak fizikai dolgokra vonatkozóan lehetséges, mely az érzékszervekre érzéseire alapul. Ezáltal a három módszerből egy bizonyos határig a harmadikat felhasználhatjuk. Az csak a test kérdésével foglalkozik, mindazon következtetésekre alapulva, melyek kísérletek által bizonyítást találtak, és melyekben senki sem kételkedik. A többi koncepció, melyek kombinálják saját módszerük és más módszerek érveléseit, tiltva vannak számunkra. Az aki azokat felhasználja megszegi azt hogy, “Ne fordulj bálványokhoz”.

Mégis ez a harmadik módszer idegen, és elfogadhatatlan az emberi szellemiség számára. Szinte egyetlen valóban művelt ember nem létezik, aki képes lenne azt elfogadni. Mindez azért van, mivel ezek alapján, az ember emberi formája el lett törölve, és az eltűnt. Az ember egyszerű gépezetté vált, mely megy és más erők által végez munkát. Ezen módszernek megfelelően az embernek semmi szabad választása nincsen, hanem egyszerűen a természet erői által van kényszerítve, és minden egyes cselekedete kötelező érvényű. Ezáltal az ember nem rendelkezik sem jutalmazással sem bűntetéssel, mivel semmilyen ítélet, bűntetés vagy jutalom nem vonatkozik olyanra akinek nincsen szabad választása

Mindez teljességgel elfogadhatatlan, és nem csak a vallásos személyek számára, akik hisznek a jutalmazásban és bűntetésben, hiszen a Felső Irányításba vetett hit, azaz hogy a természet összes erői Ő általa vannak irányítva, biztosítja a vallásosak számára hogy minden egy jó és vágyott okkal rendelkezik. Mégis ez a módszer még a nem vallásosak szemében is idegen, akik abban hisznek hogy minden egy vak, értelmetlen és céltalan természet kezébe van helyezve. Ezek az intelligens egyének olyanok mint játékszer a természet kezeiben, félrevezetve, és ki tudja hová? Ezáltal ez a módszer megvetetté és elfogadhatatlanná vált a világban.

De tudnotok kell hogy azok módszere akik a dualitásban hisznek csak arra szolgált, hogy korrigálja ezt a fennt említett hibát. Ennek okán ők úgy döntöttek hogy a test, mely nem több mint egy gépezet a harmadik módszernek megfelelően, az egyátalán nem a valódi ember. Az ember valódi esszenciája valami teljesen más dolog – láthatatlan és érzékelhetetlen az érzékek számára. Mindaz egy spirituális dolog, beleöltözve és elrejtve a testen belül. Ez az ember “én”-je, az “Én”. A test, és minden ami abban található, ezen örökkévaló és spirituális Én tulajdonának tekintendő, ahogy azt ők írták.

Mégis saját bevallásuk szerint, ez a módszer gyenge lábakon áll, hiszen nem képesek elmagyarázni azt, hogy a spirituális dolog, mely a lélek, vagy az Én maga, hogyan képes a testet mozgatni, vagy bármit azzal kapcsolatban eldönteni. Mindez azért van, mivel magát a filozófiai percízitást követve, a spirituális dolognak semmi kapcsolata nincs a fizikaival. Annak semmilyen benyomása nincs arra, ahogy azt ők maguk is írták.

Vádak Rambam-mal (Maimonedesz-szel) szemben

Mégis, minden kétséget kizárólag módszerük tiltva lett volna Izraelben, ahogy azt mi fennt elmagyaráztuk. Fontos tudnunk hogy az összes Rambam elleni vádak, és a kemény bűntetések könyvei elégetésével Izrael bölcsei által nem azért történtek mert bármi kétség lett volna maga Rambam hithűségével és igazával kapcsolatban. Ehelyett mindez arra vonatkozott, hogy könyveihez segítségként felhasználta a filozófiát és metafizikát melyek csúcspontjukon voltak abban az időszakban. A Rambam meg akarta azokat óvni ettől, de a bölcsek nem egyeztek ebbe bele.

Fölösleges megemlíteni, hogy ma, saját generációnk már felismerte hogy a metafizikai filozófia nem tartalmaz semmilyen valódi tartalmat, melyre érdemes lenne időt vesztegetni. Ezáltal nyilvánvalóan mindenki számára tilos szavaikból fűszert meríteni.

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja